หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561

ที่ SET 62-07
								
วันที่ 10 เมษายน 2562

เรื่อง	การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัท
เรียน	กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


	บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำกัด (มหาชน) จะเผยแพร่เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
บนเว็บไซต์ของบริษัท www.fancywood.th.com Company News หัวข้อ Investor 
ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2562 เป็นต้นไป


จึงเรียนมาเพื่อทราบ
	

				          ขอแสดงความนับถือ
					

 
                       ( นายวิชัย  ตันพัฒนรัตน์ )
		                   กรรมการ
Download PDF Document file << คลิ๊กเพื่อดูเอกสาร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.