[07/01/2021] การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

[07/01/2021] การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ที่ SET 64-01 วันที่ 07 มกราคม 2564 เรื่อง การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม...
Read More

[23/01/2020] การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

[23/01/2020] การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ที่ SET 63-02 วันที่ 23 มกราคม 2563 เรื่อง การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม...
Read More

[10/04/2019] หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562

[10/04/2019] หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ที่ SET 62-07 วันที่ 10 เมษายน 2562 เรื่อง การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัท เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักท...
Read More