การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอบุคคล
เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท


ที่ SET 66-01 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ทราบว่าเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณา บรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 มีนาคม 2566 โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์ที่บริษัทกาหนดและเผยแพร่บนเว็บไซด์ของบริษัทที่ http://www.fancywood.th.com จึงเรียนมาเพื่อทราบ

               
                                         ขอแสดงความนับถือ

                                       (นายวิบูลย์  โกศลธนวงค์)
                                      ประธานกรรมการบริหารบริษัท