การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอบุคคล
เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ที่ SET 65-01
								
วันที่   24 มกราคม 2565

เรื่อง	การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอบุคคล
    เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
เรียน	กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


	บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ทราบว่าเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณา
บรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่
25 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์ที่บริษัทกาหนดและเผยแพร่บนเว็บไซด์ของบริษัทที่ http://www.fancywood.th.com


จึงเรียนมาเพื่อทราบ
	

				          ขอแสดงความนับถือ
					

 
                       ( นายวิบูลย์ โกศลธนวงศ์ )
                        ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
<< คลิ๊กเพื่อดูเอกสารDownload PDF Document file

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *