การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอบุคคล
เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ที่ SET 64-01
								
วันที่   07 มกราคม 2564

เรื่อง	การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอบุคคล
    เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
เรียน	กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


	บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ทราบว่าเพื่อเป็นการส่งเสริมการกากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณา
บรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่
7 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์ที่บริษัทกาหนดและเผยแพร่บนเว็บไซด์ของบริษัทที่ http://www.fancywood.th.com


จึงเรียนมาเพื่อทราบ
	

				          ขอแสดงความนับถือ
					

 
                       ( นายวิบูลย์ โกศลธนวงศ์ )
                        ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
<< คลิ๊กเพื่อดูเอกสารDownload PDF Document file

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *