ที่ SET 59-11
								
วันที่ 8 เมษายน 2559

เรื่อง	การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 บนเว็บไซต์ของบริษัท
เรียน	กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


	บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำกัด (มหาชน) จะเผยแพร่เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559
บนเว็บไซต์ของบริษัท www.fancywood.th.com Company News หัวข้อ Investor ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2559 เป็นต้นไป


จึงเรียนมาเพื่อทราบ
	

				          ขอแสดงความนับถือ
					

 
                        ( นายวิชัย  ตันพัฒนรัตน์ )
		                    กรรมการDownload PDF Document file << คลิ๊กเพื่อดูเอกสาร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.