หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560
ที่ SET 60-03
								
วันที่ 7 เมษายน 2560

เรื่อง	การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บนเว็บไซต์ของบริษัท
เรียน	กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


	บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำกัด (มหาชน) จะเผยแพร่เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 
บนเว็บไซต์ของบริษัท www.fancywood.th.com Company News หัวข้อ Investor 
ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2560 เป็นต้นไป


จึงเรียนมาเพื่อทราบ
	

				          ขอแสดงความนับถือ
					

 
                    ( นายวิชัย  ตันพัฒนรัตน์ )
		                 กรรมการ
Download PDF Document file << คลิ๊กเพื่อดูเอกสาร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *